ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ

Γνωρίστε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου μας, Βρείτε πληροφορίες σε αυτό που σας ενδιαφέρει και εξυπηρετηθείτε ΑΜΕΣΑ
24.01.2023
 

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την Υπηρεσία με ΤΙΤΛΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» Στο Πλαίσιο της Πράξης “Ανάδειξη του εκπαιδευτικού τουρισμού για την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς”

 Ο Δήμος Αρχανών – Αστερουσίων, Νομού Ηρακλείου διενεργεί  Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης, Δημοσιότητας και Προβολής  Δράσεων Εκπαιδευτικού Τουρισμού» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “Ανάδειξη του εκπαιδευτικού τουρισμού για την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς” ΜεMIS5050713, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Αντικείμενο της σύμβασης, συνοπτικά, είναι η παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας, πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και προβολής της παρούσας Πράξης οι οποίες εντάσσονται στη δράση με τίτλο 
EduTοurism που συνιστά μέρος του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας  Interreg V-A Ελλάδα Κύπρος 2014-2020 το οποίο παρέχει το πλαίσιο ανάπτυξης κοινών δράσεων για την εξεύρεση κοινών λύσεων σε κοινές προκλήσεις των επιλέξιμων περιφερειών, διακρίνεται δε σε διασυνοριακή, διαπεριφερειακή και διακρατική συνεργασία. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης https://portal.eprocurement.gov.gr με Α/Α 182166.

Για να δείτε την Διακήρυξη πατήστε εδώ:
Για να δείτε την Περιληπτικη Διακήρυξη πατήστε εδώ: